O financování politických kampaní

Jako výsledek mnohaleté snahy o zvýšení transparentnosti hospodaření politických stran vstoupila k 1. 1. 2017 v účinnost velká novela několika základních zákonů, které regulují fungování stran a které upravují průběh jednotlivých voleb.

Největšími změnami, které velká novela přináší, je zejména zavedení finančních limitů pro financování chodu stran a volebních kampaní, povinné zřizování transparentních účtů a větší regulace příjmů politických stran a hnutí.

Nově se také počítá s existencí i jiných subjektů, které sice nejsou politickými stranami, ale které v jejich prospěch či neprospěch vyvíjí určitou činnost.

Důležitou novinkou je též vznik Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, který bude dohlížet, zda strany, hnutí a další subjekty plní své povinnosti.

V neposlední řadě došlo k úpravě průběhu volební kampaně. Přibily povinnosti označovat volební kampaň tak, aby nedocházelo k anonymním kampaním, jakých jsme byli v minulosti svědky a které narušovaly férový průběh voleb.

Nejviditelnější změnou je bezesporu úprava označování kampaní. Nově musí každá kampaň, propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli; to platí obdobně i pro využití velkoplošných zařízení a sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany nebo kandidáta.

Tímto opatřením by tak mělo být zabráněno negativní i pozitivní anonymní kampani, jakých jsme v minulosti bylo svědky a které zasáhly do výsledku voleb.

Sebelepší zákon je k ničemu, pokud není nikdo, kdo by dohlížel na jeho dodržování. Voliči se tak nabízí možnost, jak lépe kontrolovat jejich čestnost a poctivost kampaně..

Volební kampaní se dle § 16 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění zákona č. 322/2016 Sb. (dále jen „ZVP“) rozumí „jakákoliv propagace kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta nebo volební agitace ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta, zejména veřejné oznámení určené na jejich podporu anebo sloužící v jejich prospěch, včetně jakékoliv doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata. Za volební kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiné kandidující politické strany, politického hnutí, koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta.“